Logo Żłobka Miejskiego w Leżajsku

Informacja o dofinansowaniu z programu Maluch+

COVID - 19

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 6/2022

Dyrektora Żłobka Miejskiego w Leżajsku

Z dnia 31.08.2022 r.

 

Regulamin przyjmowania i odbierania dzieci

ze Żłobka Miejskiego w Leżajsku
w czasie zagrożenia epidemicznego COVID-19

 

 1. Dzieci przyjmowane są do żłobka w godzinach 6:30 – 8:30
 2. Każdy rodzic deklarujący przyjście dziecka do żłobka zobowiązany jest
  do dostarczenia wypełnionej deklaracji (załącznik nr 1 do Regulaminu)
 3. Zgodnie z obwiązującymi wytycznymi rodzic przyprowadza do żłobka dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej .
 4. Dzieci do żłobka przyprowadzane/odbierane są przez osoby zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 5. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych prosimy nie przyprowadzać dziecka do żłobka.
 6. Z uwagi na ograniczenia przebywania osób trzecich w placówce, dziecko przyprowadza/odbiera jeden rodzic/opiekun z zachowaniem dystansu do innych osób.
 7. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem środków ostrożności (tylko osoba zdrowa).
 8. Rodzice/opiekunowie dzieci, które do placówki przyniosą smoczek, zabawkę, piżamę, powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie /ew. dezynfekcję tych rzeczy.
 9.  W przypadku gdy dziecko przejawia objawy choroby (gorączka, kaszel, katar, problemy żołądkowe) podlega ono odizolowaniu w odrębnym, wyznaczonym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie rodzica, celem pilnego odebrania dziecka z placówki.

 

 

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij