Logo Żłobka Miejskiego w Leżajsku

Informacja o dofinansowaniu z programu Maluch+

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności.

Żłobek Miejski w Leżajsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Żłobka Miejskiego w Leżajsku.

Data publikacji strony internetowej: 2021-07-27. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-02.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-27. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Zdzislowicz.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Dyrektorem Żłobka Miejskiego w Leżajsku, Panią Elżbietą Wróbel, pod adresem e-mail zlobek@miastolezajsk.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 240 10 64. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku prowadzi jedno wejście, które znajduje się na wysokości chodnika. Drzwi są przeszklone, otwierane ręcznie i mają szerokość 100 cm, co umożliwia wjazd osób na wózkach. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące. Zamontowany jest przycisk dzwonka przywoławczego.  
  2. W budynku na parterze znajduje się łazienka dla osób niepełnosprawnych.
  3. Pomieszczenia żłobka usytuowane są na pierwszym piętrze, na które prowadzą schody z poręczami. Korytarze i wejścia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  4. W  budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
  5. Przy budynku nie jest dostępny parking dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
  6. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
  7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij