Logo Żłobka Miejskiego w Leżajsku

Informacja o dofinansowaniu z programu Maluch+

Roczny plan pracy opiekuńczo - wychowawczej i edukacyjnej Żłobka Miejskiego w Leżajsku

     

ROCZNY PLAN PRACY

     Opiekuńczo – Wychowawczej i Edukacyjnej

           Żłobka Miejskiego w Leżajsku

            na rok 2023/2024.

 

                             

 

 

OGÓLNE CELE ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH I EDUKACYJNYCH.

 

Cele  opiekuńczo- wychowawcze.

 

 • Zapewnienie dziecku miłości i poczucia bezpieczeństwa poprzez stworzenie mu warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych
 • Współdziałanie z rodzicami w trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze wobec dziecka
 • Zaspokojenie potrzeb dziecka
 • Kształtowanie u dziecka czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych
 • Kształtowanie u dziecka umiejętności społecznych, wdrażanie go do reguł współżycia w grupie
 • Kształtowanie postawy prozdrowotnej (właściwe odżywianie, sprawność fizyczna) i proekologicznej
 • Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym bezpiecznym i zdrowym środowisku,
 • Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
 • Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
 • Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele edukacyjne

 

 • Wspomaganie rozwoju mowy poprzez ćwiczenia ortofoniczne i poszerzanie zasobu słów, pojęć
 • Kształtowanie  rozwoju dziecka poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych
 • Wspieranie w  rozwoju intelektualnym  dziecka poprzez edukację i rozumienie otaczającego je świata
 • Wychowanie dziecka przez sztukę: dziecko tworzy różne formy plastyczne, uczestniczy w zajęciach umuzykalniających, dziecko widzem i aktorem
 • Doskonalenie sprawności manualnej i motorycznej u dziecka poprzez ćwiczenia usprawniające dużą i małą motorykę.
 • Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka - społecznym, kulturowym i przyrodniczym,
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej,

 

 

 

 

Plan opracowany został w oparciu o:

 

 • wnioski i propozycje opiekunów,
 • diagnozę potrzeb i zainteresowań dzieci,
 • oczekiwania rodziców wobec żłobka,
 • ustawę z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

 

 

 

    ZADANIE

 

SPOSÓB REALIZACJI

 

         CEL

 

   TERMIN

 

Adaptacja dziecka w żłobku

 

 • Obserwacja dzieci w czasie zajęć oraz zabaw.
 • Czerpanie informacji o dziecku z rozmów z rodzicami oraz karty zgłoszenia.
 • Stopniowe wydłużanie czasu pobytu dziecka w żłobku.
 • Różnorodne zabawy integracyjne z dziećmi.

 

 

Poznanie dzieci oraz ich środowiska

 

Zaklimatyzowanie się dziecka w żłobku

 

 

 

 

 

Wrzesień 2022

 

Współpraca z rodzicami

 

 • Indywidualne spotkania dyrektora z rodzicami – zapoznanie, przedstawienie oczekiwań obu stron, przekazanie informacji.
 • Spotkanie organizacyjne z rodzicami dzieci przyjętych do żłobka.

 

 • Indywidualne codzienne kontakty i rozmowy z rodzicami podczas wydawania dzieci.

 

 • Piknik rodzinny, dzień otwarty, zakończenie roku.

 

Poznanie dzieci oraz ich środowiska. Poznanie oczekiwań rodziców.

 

Zachęcenie do czynnej współpracy rodziców z pracownikami Żłobka.

 

Nawiązanie partnerskich stosunków z rodzinami dzieci uczęszczającymi do żłobka.

Zaangażowanie rodziców – imprezy okolicznościowe

 

 

 

 

Wrzesień 2022

 

 

 

Cały rok

 

Kształtowanie postaw prozdrowotnych

 

 

 • Promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania
 • Nauka i utrwalanie  nawyków higienicznych
 • Współpraca w grupie rówieśniczej z zachowaniem higieny i bezpieczeństwa

 

 

Nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych

 

Wyrabianie właściwych nawyków higienicznych i żywieniowych

 

 

 

 

Cały rok

 

 

Rozwój poznawczy

 

 • Kształtowanie postaw patriotycznych
 • Zapoznanie z tradycjami świątecznymi i kulturowymi
 • Cztery pory roku
 • Poznajemy kształty i kolory
 • Zawody które wykonują nasi rodzice, dziadkowie
 • Poznajemy życie zwierząt i owadów
 • Świat dzieci z różnych kontynentów
 • Kształtowanie zasad bezpieczeństwa w domu, na drodze, na wakacjach
 • Eksperymenty i doświadczenia w celu lepszego zrozumienia świata

 

 

 

 

 

 

Rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci

 

Przybliżanie tradycji, rozwijanie wyobraźni

 

Koncentracja uwagi, rozwijanie słownictwa

 

 

 

 

 

Cały rok

 

Rozwój społeczny

 

 • Nawiązywanie kontaktu  werbalnego i pozawerbalnego z dziećmi oraz opiekunkami.
 • Rozwiązywanie konfliktów dziecięcych.
 • Kształtowanie życzliwych postaw wobec innych.
 • Wyrabianie  odpowiedniego wzorca zachowania.
 • Stworzenie przyjaznej, spokojnej atmosfery poprzez bliski i indywidualny kontakt z dziećmi.
 • Kształtowanie nawyków kulturalno – grzecznościowych.
 • Integracja dzieci w kontaktach z rówieśnikami, w czasie wspólnej zabawy
 • Pozytywne wzmacnianie samooceny dziecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proces uspołeczniania dzieci.

 

Zachęcenie do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.

 

Zaspokajanie potrzeby akceptacji, bezpieczeństwa

 

 

 

Cały rok

 

Kształtowanie czynności samoobsługowych oraz utrwalanie nawyków higienicznych.

 

 

 • Kształtowanie właściwego zachowania podczas spożywania posiłków
 • Nauka oraz utrwalanie samodzielnego spożywania posiłków oraz napojów.
 • Zachęcanie do samodzielnego korzystania z nocników lub sedesów.
 • Zachęcanie  do sygnalizowania swoich potrzeb fizjologicznych.
 • Próby samodzielnego ubierania się.
 • Wyrabianie nawyku mycia rączek

 

 

Kształtowanie i doskonalenie czynności samoobsługowych i nawyków higienicznych.

 

 

 

Cały rok

 

Kształtowanie sprawności fizycznej

 

 

 • Doskonalenie umiejętności chodzenia i biegania.
 • Kształtowanie równowagi, eliminowanie wad postawy i płaskostopia.
 • Rozwijanie prawidłowej sylwetki całego ciała dziecka.
 • Praca nad kształtowaniem umiejętności ruchowo – naśladowczych.
 • Codzienna poranna gimnastyka.
 • Ćwiczenia ruchowe oraz taneczne w ciągu dnia.
 • Ćwiczenia równowagi na ścieżkach sensorycznych, torach przeszkód.
 • Ćwiczenia relaksacyjne.
 • Zawody sportowe.
 • Zabawy na świeżym powietrzu.

 

Rozwój dużej motoryki u dzieci.

 

Zachęcenie do aktywnego spędzania czasu w żłobku.

 

Rozwijanie świadomości zdrowotnej.

 

 

 

Cały rok

 

Odkrywanie i rozwijanie muzycznych zdolności dziecka

 

 

 • Organizowanie zajęć muzycznych przez opiekunów
 • Organizowanie zajęć wokalnych przez opiekunów (śpiewanie z dziećmi)
 • Śpiewanie kołysanek przed snem.
 • Wyciszanie dzieci poprzez odtwarzanie muzyki klasycznej.
 • Zajęcia rytmiczne
 • Powtarzanie rytmu poprzez wyklaskiwanie oraz wystukiwanie.
 • Marsz w rytm muzyki.
 • Zajęcia z instrumentami muzycznymi
 • Zabawy paluszkowe do piosenek.

 

 

Wspieranie rozwoju dziecka

 

Uwrażliwienie oraz umuzykalnienie dzieci.

 

Kształtowanie wrażliwości ruchowo – umuzykalniającej.

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

Bajkoterapia

 

 • Czytanie oraz opowiadanie bajek przez opiekunów.
 • Czytanie bajek podczas usypiania dzieci.
 • Zabawy dowolne z książkami.
 • Prezentacja książeczek różnego rodzaju

 

Rozwijanie wyobraźni oraz kształtowanie osobowości poprzez obcowanie z książką

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

Rozwijanie mowy i myślenia

 

 • Ćwiczenia artykulacyjne oraz dźwiękonaśladowcze wykonywane w grupach.
 • Wykonywanie ćwiczeń oddechowych.
 • Dawanie odpowiedniego wzorca poprawnej mowy.
 • Zachęcanie dzieci do werbalnego i poprawnego komunikowania się.
 • Nauka prostych wierszyków i piosenek.
 • Spotkanie z teatrem
 • Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności

 

 

Usprawnianie narządów artykulacyjnych

 

Kształtowanie mowy dzieci

 

Rozwijanie wyobraźni dzieci

 

Codzienne osłuchiwanie dzieci z językiem angielskim

 

 

Cały rok

 

Rozwój sensomotoryczny

 

 • Codzienne zabawy w nawlekanie, mieszanie, dopasowywanie.
 • Szeregowanie klocków, budowanie konstrukcji przestrzennych.
 • Rysowanie, malowanie, wydzieranie, lepienie i inne zabawy plastyczne.
 • Zajęcia z wykorzystaniem mas plastycznych, piasku kinetycznego.
 • Warsztaty kulinarne; wyrabianie ciasta, obieranie, krojenie, mieszanie, dekorowanie, wycinanie foremkami.
 • Wielozmysłowe postrzeganie swiata.

 

 

 

 

Kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

 

Doskonalenie umiejętności  łączenia i dopasowywania.

 

Usprawnianie ruchów ręki.

 

Ćwiczenia koncentracji uwagi.

 

 

 

 

Cały rok

 

Imprezy okolicznościowe

 

 • Uroczyste obchody urodzin dziecka
 • Spotkanie z Mikołajem
 • Dzień babci i dziadka
 • Bal karnawałowy
 • Dzień dziecka
 • Dzień otwarty żłobka
 • Zakończenie roku

 

 

Poznanie kultury i tradycji związanych z obchodami świąt.

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij